dylan@label111.nl

Arbeidsrecht

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Ontslag

Ontslag is een omvangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een ontslag zijn er diverse onderdelen waar naar gekeken moet worden. Te denken valt aan de opzegtermijn, eventuele ontslagvergoeding en opzegverboden. Ook dient gekeken te worden naar de verschillende mogelijkheden om iemand te ontslaan, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, opzeggen van een bepaalde tijd contract, ontslag op staande voet, ontslagvergunning van het UWV of via de kantonrechter.

Het is belangrijk dat de rechten en plichten van de werknemer, maar ook van de werkgever goed in acht worden genomen. Onze advocaten kunnen u daarbij adviseren en waar nodig u bijstaan. Lees hier meer over ontslag.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan ziek worden. Het is dan niet meer mogelijk om (gedeeltelijk) te werken. Wanneer er sprake is van ziekte dan hebben zowel de werknemer als de werkgever verplichtingen jegens elkaar. Zo dient de werknemer naar afspraken van de arbo arts te gaan en te voldoen aan diens reïntegratieverplichtingen. Ook de werkgever dient mee te werken aan de reïntegratie van de werknemer.

Indien de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, kan het zijn dat zijn loon wordt opgeschort of zelfs wordt stop gezet. Indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan de werkgever geconfronteerd worden met een loon doorbetalingsverplichting nadat de werknemer uit dienst is getreden.

Het is derhalve van belang dat de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever duidelijk zijn en dat hier ook op de juiste wijze naar wordt gehandeld. Onze advocaten staan u daar graag in bij.

Arbeidsovereenkomst

Pas wanneer er een geschil bestaat, vaak over ontslag, wordt goed gekeken naar wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Dan komen partijen er vaak achter dat er een bepaling is opgenomen die niet opgenomen diende te worden of anders omschreven had moeten worden.

Het is dan ook belangrijk om bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst goed naar de overeenkomst te kijken. Dit vormt namelijk de basis voor de arbeidsrelatie.

Onze advocaten kunnen u daarbij van gedegen advies voorzien, zodat er later geen problemen zullen optreden.

Uitkering

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Werkloosheid

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op welke manier dan ook, volgt werkloosheid. Hiervoor kunt u een WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Of iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering hangt af van het feit of men voldoet aan de voorwaarden, die vaak te maken hebben met iemands arbeidsverleden. Ook de hoogte van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Gedurende de periode dat iemand een werkloosheidsuitkering ontvangt, dient hij of zij zich aan bepaalde voorwaarden te houden, zoals de sollicitatieplicht en het tijdig opgeven van wijzigingen in de situatie zoals het vinden van een nieuwe baan. Indien de voorwaarden overschreden worden, kan het UWV een boete opleggen en/of (een deel van) de uitkering inhouden/terugvorderen.

Niet altijd zijn besluiten van het UWV correct en bestaat er de mogelijkheid om van een dergelijk besluit in bezwaar te gaan bij het UWV zelf en eventueel nog in beroep bij de rechtbank.

Onze advocaten kunnen u bijstaan wanneer u het niet eens bent met een besluit van het UWV of anderszins van advies voorzien.

Betaling/ontvangst loon

Voor de werknemer is het belangrijk dat het loon tijdig wordt betaald. Er zijn immers ook andere (privé)lasten die daarmee voldaan moeten worden. Er bestaan dan ook flinke sancties voor de werkgever indien hij niet of niet tijdig het loon uitbetaald.

Vaak ontstaan er discussies tussen de werknemer en de werkgever over de uitbetaling van overuren en vakantiedagen. Ook hierbij kunnen onze advocaten u bijstand in verlenen.

Collectief arbeidsrecht (CAO)

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst is vaak een CAO. Of bepalingen uit de CAO voor gaan op bepalingen in de arbeidsovereenkomst is niet eenduidig aan te geven. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het algemeen verbindend verklaard zijn van de CAO. Als dit het geval is, dan gaan de bepalingen in de CAO voor op de bepalingen die in de individuele arbeidsovereenkomst staan genoemd.

Een CAO wordt altijd voor een bepaalde periode algemeen verbindend verklaard. Het is dan aan de werkgeversorganisatie en de vakbonden om een nieuwe overeenstemming te bereiken over een CAO voor de volgende periode. Pas wanneer die overeenstemming is bereikt, kan deze CAO algemeen verbindend worden verklaard en geldt die dan ook weer voor alle werknemers die werkzaam zijn in die betreffende branche.

Voor advies of een CAO wel of niet van toepassing is en hoe die uitgelegd dient te worden, kunt u zich wenden tot onze gespecialiseerde advocaten.

Sociaal zekerheidsrecht

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Stel vrijblijvend uw vraag

Recente informatie over onderwerpen gerelateerd aan arbeidsrecht vind u hier:

Concurrentiebeding na ontslag

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag wegens economische redenen

Ontslag op staande voet

Ontslagvergoeding

Vaststellingsovereenkomst

Concurrentiebeding (werkgever)

Is een werkgever altijd aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111